30 marca 2016

Informacja | Program „Twoje własne mieszkanie”

PROGRAM MIESZKANIOWY
OSTROWSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
TWM  –  „TWOJE WŁASNE MIESZKANIE”

Podstawowym celem Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest budowa lokali mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu z przyrzeczeniem przeniesienia własności oraz na sprzedaż.

Mieszkania budowane w ramach Ostrowskiego TBS-u charakteryzują się umiarkowaną ceną. Ich standard przewyższa standard mieszkań sprzedawanych na wolnym rynku. Wysokie normy techniczne, jakie są przewidziane dla tego rodzaju mieszkań powodują, że są one bardzo oszczędne – zwłaszcza w zużyciu energii cieplnej, dzięki zastosowaniu w budynku instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Atrakcyjność oferty polega też na tym, iż skierowana jest ona dla rodzin o średnich dochodach, które po okresie najmu będą podlegać przeniesieniu własności na rzecz najemców. Niezależnie od tego najemca będzie miał prawo wykupu mieszkania w każdym momencie najmu.

W ramach programu „Twoje Własne Mieszkanie” oferujemy preferencyjny najem 14 lokali mieszkalnych, które będą znajdowały się w ENERGOOSZCZĘDNYM budynku położonym w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wańkowicza 1A. Pierwszeństwo w kwalifikacji najemców będą miały młode małżeństwa z dziećmi. Najemcy muszą też spełniać warunek nie korzystania dotychczas z preferencyjnych form najmu lokali mieszkalnych, tj. nie są obecnie najemcami mieszkań w systemie TBS, nie korzystali z programów „Rodzina na Swoim” oraz „Mieszkania dla Młodych”.

Wnioski o najem mieszkań można pobrać w siedzibie Ostrowskiego TBS przy
ul. Konopnickiej 58 w Ostrowie Wielkopolskim, lub pobrać ze strony internetowej
www.tbs-ostrow.pl. Wypełnione wnioski należy składać w biurze Ostrowskiego TBS do
końca kwietnia 2016 r.

Wykaz osób zakwalifikowanych do najmu zostanie ogłoszony do 10maja 2016 roku. Będzie także dostępny na stronie internetowej www.tbs-ostrow.pl.

 Oferowane mieszkania są to lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej ok. 41,7 m2 i 46,1 m2
– dwupokojowe oraz o pow. użytkowej ok. 62,2 m2 – trzypokojowe. Przed wynajęciem mieszkania jego powierzchnię oblicza się na podstawie pomiarów z natury.


Wyposażenie mieszkań :

Standard mieszkań umożliwia ich zasiedlenie po odbiorze technicznym budynku.

Jego zakres obejmuje:

a) tynki gipsowe – gruntowane farbami akrylowymi w kolorze białym,

b) płytki w łazience oraz wc na ścianach i posadzce (do wyboru 3 wersje kolorystyczne),

c) posadzki betonowe zatarte na gładko (wykończone pod ułożenie paneli, płytek itp.),

d) centralne ogrzewanie z osprzętem (grzejniki płytowe, termoregulatory pokojowe
– komplet), zasilaniez węzła ciepła OZC SA – indywidualne opomiarowanie zużycia
– ciepłomierze,

e) instalacja ciepłej wody użytkowej z podgrzaniem centralnym w węźle ciepła
– indywidualne opomiarowanie zużycia,

f) instalacja wody zimnej i kanalizacja sanitarna wyposażona w armaturę sanitarną tj. wc, umywalkę, wannę lub kabinę natryskową (wg. życzenia klienta) i baterie czerpalne,

g) wentylacja mechaniczna z rekuperacją (odzysk do 80% ciepła traconego na wentylacji tradycyjnej),

h) okna z profili PCV pięciokomorowych, zewnątrz kolor szary, wewnątrz kolor biały, pakiety szybowe dwukomorowe o współczynniku Uw=1,1W/m2°

Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2015 roku.

Planowany termin zakończenia wrzesień/październik 2016 roku.


Warunki uzyskania mieszkania przy ulicy Wańkowicza 1A na podstawie umowy najmu :

Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, jeżeli :

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłaszane do wspólnego z nią zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;

2) osoba posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego przysługuje tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega;

3) dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy najmu nie jest niższy, niż:

-180 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

-130 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie dwuosobowym,

–  80 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie 3 osobowym i większym.

Wysokość najniższej emerytury to kwota obecnie 882,56 zł/m-c.


Wysokość partycypacji, kaucji, czynszu i inne obowiązki najemcy :

1) Najemca jest zobowiązany do zawarcia z Ostrowskim TBS umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą;

Kwota partycypacji jest preferencyjna i wynosi :

wariant I –  16 % wartości wskaźnika odtworzeniowego kosztu wybudowania 1 m2 mieszkania, tj. obecnie 574,88 zł/m2.

W tym wariancie przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na rzecz Najemcy następuje po 30 latach nieprzerwanego najmu, pod warunkiem regularnego, systematycznego i terminowego opłacania czynszu w całym okresie najmu.

wariant II –  26 % wartości wskaźnika odtworzeniowego kosztu wybudowania 1 m2 mieszkania, tj. obecnie 934,18 zł/m2.

W tym wariancie przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na rzecz Najemcy następuje po 25 latach nieprzerwanego najmu, pod warunkiem regularnego, systematycznego i terminowego opłacania czynszu w całym okresie najmu.

Kwota partycypacji jest wpłacana w dwóch ratach, pierwsza w kwocie 2.000,00 zł w dniu zawarcia umowy w sprawie partycypacji i umowy przedwstępnej najmu lokalu mieszkalnego, druga, stanowiąca uzupełnienie kwoty partycypacji, jest płatna w terminie 28 dni od zawarcia w/w umów.

2) Najemca ponadto jest zobowiązany,najpóźniej 30 dni przed zasiedleniem lokalu mieszkalnego,do wniesienia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal mieszkalny;

3) Najemca jest zobowiązany do terminowego płacenia czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Aktualnie czynsz wynosi 12,70 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania/ miesiąc i stanowi wysokość 4,24 % wskaźnika odtworzeniowego kosztów wybudowania 1 m2 mieszkania dla województwa wielkopolskiego z wyłączeniem m. Poznania. Wskaźnik w/w jest ogłaszany w drodze obwieszczenia przez wojewodę wielkopolskiego w odstępach półrocznych. Obecniedo 30września 2016 r., wynosi on 3.593 zł/m2. Wysokość czynszu podlega aktualizacji zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w oparciu o podany powyżej wskaźnik odtworzeniowy;

4) nadto, Najemca lokalu mieszkalnego jest zobowiązany :

a) składać Ostrowskiemu TBS raz na dwa lata, w terminie do 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tejsamej miejscowości;

b) przedstawić na żądanie Ostrowskiego TBS zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez Najemcę oraz osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania.


Warunki sprzedaży lokalu mieszkalnego:

tzw. „szybka” sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Ostrowskie TBS Sp. z o.o. oferuje także nabycie lokalu mieszkalnego w tzw. „szybkiej” sprzedaży. Cena nabycia lokalu mieszkalnego w stanie deweloperskim w przedmiotowym budynku wynosi 3.820,00 zł/m2. W/w cena jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie w trakcie budowy lokalu mieszkalnego.

Potencjalny Nabywca lokalu mieszkalnego obowiązany jest do :

  • wpłaty kwoty rezerwacji lokalu w wysokości 5.000,00 zł. Rezerwacji dokonuje się poprzez spisanie umowy rezerwacyjnej na okres 30 dni. W przypadku nie zawarcia umowy wstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego w terminie 30 dni kwota rezerwacji nie jest zwracana;
  • wpłaty w okresie 30 dni od rezerwacji, łącznie z zawarciem umowy wstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, kwoty równoważnej 25 % wartości lokalu mieszkalnego;
  • pozostałe 75 % wartości lokalu mieszkalnego, pomniejszone o kwotę rezerwacji, Nabywca wpłaca zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez strony w notarialnie zawartej umowie deweloperskiej, przy czym ostatnia rata nie może być wyższa niż 15 %wartości lokalu mieszkalnego.
  • Nabywca ponosi koszty związane z nabyciem prawa własności;
  • w trakcie eksploatacji nabytego lokalu mieszkalnego nabywca ponosi koszty zarządzania nieruchomością – ok. 3,00 zł/m2, odpisu na fundusz remontowy – 0,50 zł/m2 oraz koszty związane z dostawą mediów do lokalu mieszkalnego, dostarczane przez właściciela budynku w którym znajduje się nabyty lokal mieszkalny lub operatora – dostawcę mediów.

W przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy wstępnej nabycia lokalu mieszkalnego, sprzedający nie zwraca kwoty rezerwacji.


Program zgodny z podstawami prawnymi – zapisami nw. ustaw :

  • ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255 ze zm.);
  • ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
    i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.);
  • ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

>>WNIOSEK o udział w programie mieszkaniowym Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. TWM – „TWOJE WŁASNE MIESZKANIE”